"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

KAP támogatások - HMKÁ előírások értelmezése erdőgazdálkodóknak - államtitkársági tájékoztatás

KAP támogatások - HMKÁ előírások értelmezése erdőgazdálkodóknak - államtitkársági tájékoztatás

A 2023-ban kezdődő támogatási időszakban az Európai Unió megújította a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó előfeltételek rendszerét. A KAP támogatásokat igénylő gazdálkodónak 2023-tól az összes mezőgazdasági területével - tehát azon területeken is, amelyekre támogatást nem igényel -, valamint azon erdőterületeivel, amelyekre támogatást igényelt - meg kell felelnie az összes feltételességi előírásnak

Az Európai Unió a földterület helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó rendeleti előírásokat (HMKÁ vagy GAEC - good agricultural and environmental conditions) foganatosít a Közös Agrárpolitika (KAP) egységes megvalósulása érdekében. Bármely jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (JFGK) és bármely HMKÁ előírás megsértése a gazdálkodó egyes KAP támogatásainak csökkentésével jár. Az erdőterülettel (is) rendelkező gazdálkodók szempontjából az alábbi két előírás tisztázására volt szükség.

HMKÁ 8 - Sövények és a fák kivágásának tilalma a madarak költési és fiókanevelési időszakában

Az Agrárminisztérium Agrártámogatás-politikai Főosztálya az Európai Bizottság állásfoglalását kérve sikeresen tisztázta a HMKÁ 8 előírásai közül „a sövények és a fák kivágásának tilalma a madarak költési és fiókanevelési időszakában” rendelkezés tárgyi hatályát övező kérdéseket.

A kérdéses előírás így szól:

„16. § A biológiai sokféleség megőrzését (…) c) a költési és fiókanevelési időszakban a sövények és fák kivágásának tilalmával kell biztosítani.” (14/2023 (IV.19.) AM rendelet)

Az erdőgazdálkodók számára részben megnyugtató válasz szerint a fakivágási tilalom, mint HMKÁ 8 előírás, az erdőterületeken nem vizsgálandó.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdálkodónak meg kell felelnie a 2021/2116 EU rendelet szerinti feltételességi előírásnak, vagyis akinek egyaránt van erdő- és mezőgazdasági területe, és mezőgazdasági területén fészkelési időszakban fát vagy cserjét vágott ki, vagy bármely más HMKÁ előírást megsértett, annak esetében a mezőgazdasági területére vonatkozó támogatások mellett az erdőterületre igénybe vehető területalapú támogatások arányos csökkentésére is sor kerül.

HMKÁ 9 Érzékeny gyepek feltörését érintő korlátozás és támogatáscsökkentés

A HMKÁ 9 előírást a hazai jogrendbe átültető, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet értelmében a „környezeti szempontból érzékeny Natura 2000 állandó gyepterületek más hasznosítású területté történő átalakítása és felszántása, a gyepnemez megbontása tilos”.

A hatályos magyar jogszabály szerint a Natura 2000 területre eső és érzékeny gyep feltörése, átalakítása természetvédelmi hatósági engedéllyel elvégezhető. Ezzel szemben az Európai Uniós irányelvek szerint az engedély sem mentesít a tilalom alól.

Megszegése az Európai Unió által nyújtott támogatások csökkentését célzó szankciós eljárást von maga után, mely levonások 2023. január 1-jét követő gyepfeltörés esetén a HMKÁ 9 értelmében akkor is érintik a gazdálkodót, ha a gyepfeltörés a természetvédelmi hatóság engedélyével történt. A szankcionálás logikája megegyezik a HMKÁ 8-nál leírtakkal: az előírás megszegése kapcsán kiszabott szankció a közvetlen kifizetések mellett az új KAP Stratégiai Terv alapján finanszírozott összes vidékfejlesztési támogatást is érinti. A támogatásokat érintő csökkentés mellett helyreállítási kötelezettség is keletkezik a feltört, illetve átalakított gyepterületre vonatkozóan, amit a gazdálkodó köteles végrehajtani, amennyiben a támogatást a továbbiakban csorbítatlanul kívánja igénybe venni.

A helyreállítás célja az ismételt jogsértés megakadályozása, tehát mindaddig növekvő arányú pénzügyi szankció alá esik a terület, ameddig a helyreállítás meg nem történik. Fontos szem előtt tartani, hogy a KAP Stratégia Tervben megfogalmazottak szerint „Magyarországon valamennyi Natura 2000 állandó gyepterület környezeti szempontból érzékenynek tekintendő”. Vagyis MePAR fedvényekre vonatkoztatva az egyszerre Natura 2000 és egyben érzékeny állandó gyep fedvény alá eső, illetve a Natura 2000 és egyúttal állandó gyep fedvény alá tartozó területekre is figyelemmel kell lennie az gazdálkodónak.

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottságtól megkeresésünkre kapott válaszlevél végén is szerepelt a megszokott kitétel, miszerint „Jelen levél célja az (EU) 2021/2115 és (EU) 2021/2116 rendelet rendelkezéseinek tisztázása és magyarázata. A válasz célja a tagállamok segítése. Csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem jogilag kötelező érvényű dokumentum.”

A minisztérium - mint elsősorban jogszabály-előkészítésért felelős kormányzati szerv - sem rendelkezik feladat- és hatáskörrel egyedi eljárásokban és ügyekben felmerült jogkérdések eldöntése, illetve az ezekkel kapcsolatos állásfoglalás és jogi tanácsadás terén. A jogértelmezés a jogalkalmazók mindenkori feladata és felelőssége.

Forrás: Agrárminisztérium, Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárság

Fotók: Pixabay, Greendex

Hírszerkesztő: Nagy László